شعر و ترانه tag:http://azarzamani.mihanblog.com 2018-12-17T11:10:41+01:00 mihanblog.com زیبا تر از آنی...... 2018-11-23T21:59:57+01:00 2018-11-23T21:59:57+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2277 azar zamani ای شعر وغزل های تو تا مهر رسیدهکال است هنوز میوه ی ، عشقت نرسیدهعشق تو هوا خواه کدامین غزل ماستچشمان من واشک  تو وآب دو دیدهزیبا تر از آنی که رهایت کنم ای دلکس مثل توزیبا تر از این ماه ندیدهبا اینکه دلم خون جگر خورده از این غممن ماندم وسیب لب سرخ تو ،نچیدهدادم غزلی خوشه ی انگور گرفتمیک کوزه شراب از می شیراز خریده ای شعر وغزل های تو تا مهر رسیده
کال است هنوز میوه ی ، عشقت نرسیده
عشق تو هوا خواه کدامین غزل ماست
چشمان من واشک  تو وآب دو دیده
زیبا تر از آنی که رهایت کنم ای دل
کس مثل توزیبا تر از این ماه ندیده
با اینکه دلم خون جگر خورده از این غم
من ماندم وسیب لب سرخ تو ،نچیده
دادم غزلی خوشه ی انگور گرفتم
یک کوزه شراب از می شیراز خریده

]]>
بگذار عاشقانه ...... 2018-11-23T21:45:59+01:00 2018-11-23T21:45:59+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2276 azar zamani بگذار عاشقانه تماشا کنم تو رایک لحظه بی بهانه تماشا کنم تو رامن بی دلیل دل به امید تو بسته امبگذار صادقانه تماشا کنم تو را.......ادامه دارد بگذار عاشقانه تماشا کنم تو را
یک لحظه بی بهانه تماشا کنم تو را
من بی دلیل دل به امید تو بسته ام
بگذار صادقانه تماشا کنم تو را
.......
ادامه دارد

]]>
برای امام مهربانی ها 2018-11-23T20:29:19+01:00 2018-11-23T20:29:19+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2275 azar zamani چقدر در بزنم سوی بی خیالی هاگمان کنم خبری هست در این حوالی هاچقدر سر بگذارم به گوشه ی دیواروسهم من بشود بغض بسته بالی هاحضورسبز تو در دشت آهوان زیباستچریده آهوی چشمت میان شالی هاچقدر زایر گریان میان صحن شماستچه با صفا شده اینجا نگاه قالی هامن از جنوب غزل های زرد آمده امکمی ببار به سر سبزی شمالی ها  چقدر در بزنم سوی بی خیالی ها
گمان کنم خبری هست در این حوالی ها
چقدر سر بگذارم به گوشه ی دیوار
وسهم من بشود بغض بسته بالی ها
حضورسبز تو در دشت آهوان زیباست
چریده آهوی چشمت میان شالی ها
چقدر زایر گریان میان صحن شماست
چه با صفا شده اینجا نگاه قالی ها
من از جنوب غزل های زرد آمده ام
کمی ببار به سر سبزی شمالی ها 
]]>
تک بیتی..... 2016-10-30T08:12:34+01:00 2016-10-30T08:12:34+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2273 azar zamani با آنکه شاعریم و غزلباز و می فروشساقی بده فرصت پیمانه دست ما با آنکه شاعریم و غزلباز و می فروش
ساقی بده فرصت پیمانه دست ما
]]>
تک بیتی.... 2016-10-30T08:09:50+01:00 2016-10-30T08:09:50+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2272 azar zamani غزل به نام تو آغاز می کنم امشبچه شد که لب زسخن بستی ای خدای غزل غزل به نام تو آغاز می کنم امشب
چه شد که لب زسخن بستی ای خدای غزل
]]>
تک بیتی.... 2016-10-30T07:46:41+01:00 2016-10-30T07:46:41+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2271 azar zamani حکایت من و شبهای بی تو بودن هاشبیه سردی یلدای هر زمستان است حکایت من و شبهای بی تو بودن ها
شبیه سردی یلدای هر زمستان است
]]>
غزل....... 2016-10-30T07:35:12+01:00 2016-10-30T07:35:12+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2270 azar zamani تویی زیبا ترین حسی که من در شعر خود دارمبه روی گونه ی زردم همیشه اشک میبارماگر با گریه می خندم دلیلش را تو می فهمیتو را من با تمام گریه ها یم دوست میدارماگر از بین گلها باغ عشقت را نمی چینمبرای آنکه در باغم فقط عشق تو می کارم.........................ٔ......نگاه شرقی چشمت مرا دیوانه میسازدنگاهم کن عزیزمن که از دیوانه بیزارم تویی زیبا ترین حسی که من در شعر خود دارم
به روی گونه ی زردم همیشه اشک میبارم
اگر با گریه می خندم دلیلش را تو می فهمی
تو را من با تمام گریه ها یم دوست میدارم
اگر از بین گلها باغ عشقت را نمی چینم
برای آنکه در باغم فقط عشق تو می کارم
...........
..............ٔ......
نگاه شرقی چشمت مرا دیوانه میسازد
نگاهم کن عزیزمن که از دیوانه بیزارم
]]>
تک بیتی..... 2016-10-30T07:30:15+01:00 2016-10-30T07:30:15+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2269 azar zamani دریا به دریا با نگاهت آب دادیوقتی تمام تشنگی را تاب دادی
دریا به دریا با نگاهت آب دادی
وقتی تمام تشنگی را تاب دادی
]]>
زیر بارون ...گویش شیرازی 2016-10-30T07:10:52+01:00 2016-10-30T07:10:52+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2268 azar zamani وقتی دوتایی زیر بارون بودیمخیس خیابونای پریشون بودیمانگاری دلهای ماهم صبر ندوشتوقتی که آسمون دیگه ابر ندوشتماه می اومد تو آسمون دوبارهمیریخت رو موهات پولک ستارههیشکی بجز ما زیر بارون نبودلونه ی کفترا پر از دون نبود........ وقتی دوتایی زیر بارون بودیم
خیس خیابونای پریشون بودیم
انگاری دلهای ماهم صبر ندوشت
وقتی که آسمون دیگه ابر ندوشت
ماه می اومد تو آسمون دوباره
میریخت رو موهات پولک ستاره
هیشکی بجز ما زیر بارون نبود
لونه ی کفترا پر از دون نبود
........

]]>
دو بیتی..... 2016-10-08T13:25:01+01:00 2016-10-08T13:25:01+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2266 azar zamani سه تار از هر چه بهتر می نوازدچقدر خوب ومعطر می نوازددل من ساز خود را کوک کردهکه چشمان مرا تر می نوازد سه تار از هر چه بهتر می نوازد
چقدر خوب ومعطر می نوازد
دل من ساز خود را کوک کرده
که چشمان مرا تر می نوازد
]]>
دو بیتی..... 2016-10-08T13:22:47+01:00 2016-10-08T13:22:47+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2265 azar zamani ترا بر بوم  دل تصویر می کردهمیشه خواب من تعبیر می کرددلم ایکاش درد عاشقی را میان دفترم تکثیر می کرد ترا بر بوم  دل تصویر می کرد
همیشه خواب من تعبیر می کرد
دلم ایکاش درد عاشقی را 
میان دفترم تکثیر می کرد
]]>
غزل... 2016-10-08T13:16:00+01:00 2016-10-08T13:16:00+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2264 azar zamani دلتنگ دو چشمانت در پنجره ها بودمعین دل تنهایم در خاطره ها بودمتصویر تو در آنجا در گوشه ی ایوانمانگار غریبانه با عکس شما بودمیک قصه ی تکراری عاشق شدن شاعرآشفته ودیوانه با حس خدا بودم........ دلتنگ دو چشمانت در پنجره ها بودم
عین دل تنهایم در خاطره ها بودم
تصویر تو در آنجا در گوشه ی ایوانم
انگار غریبانه با عکس شما بودم
یک قصه ی تکراری عاشق شدن شاعر
آشفته ودیوانه با حس خدا بودم
........
]]>
جیران.... 2016-10-07T07:39:55+01:00 2016-10-07T07:39:55+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2261 azar zamani بر گرد از صحرا دلم تنگ است جیراناینجا بدون تو غم وجنگ است جیرانبر گرد تا یک بار دیگر در کنارتوقتیکه بی پروا دلم تنگ است جیرانبگذار تا بویت کنم گل های صحراتاول زده پای دلم لنگ است جیرانگل های چین دامنت مانند صحرادر لابلای گل چرا سنگ است جیران هی کن تمام آهوان چشم مستتبر گرد از صحرا دلم تنگ است جیران بر گرد از صحرا دلم تنگ است جیران
اینجا بدون تو غم وجنگ است جیران
بر گرد تا یک بار دیگر در کنارت
وقتیکه بی پروا دلم تنگ است جیران
بگذار تا بویت کنم گل های صحرا
تاول زده پای دلم لنگ است جیران
گل های چین دامنت مانند صحرا
در لابلای گل چرا سنگ است جیران 
هی کن تمام آهوان چشم مستت
بر گرد از صحرا دلم تنگ است جیران
]]>
فنجان لبت.... 2016-10-07T07:21:35+01:00 2016-10-07T07:21:35+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2256 azar zamani باید که شب شعر مهیا شده باشدتا حلقه ی گیسوی تو یلدا شده باشدایکاش که قبل از شب بارانی پاییزیک ابر پر از حادثه پیدا شده باشدآنگاه من از قهوه ی چشمان تو نوشمفنجان لبت محو تماشا شده باشدمی ترسم از این شعر که رسوا کند آخرفردا که دو چشمان  تو دریا شده باشد.... باید که شب شعر مهیا شده باشد
تا حلقه ی گیسوی تو یلدا شده باشد
ایکاش که قبل از شب بارانی پاییز
یک ابر پر از حادثه پیدا شده باشد
آنگاه من از قهوه ی چشمان تو نوشم
فنجان لبت محو تماشا شده باشد
می ترسم از این شعر که رسوا کند آخر
فردا که دو چشمان  تو دریا شده باشد
....]]>
گیسوی شرابی.... 2016-10-06T08:10:11+01:00 2016-10-06T08:10:11+01:00 tag:http://azarzamani.mihanblog.com/post/2255 azar zamani روی شانه جاری کن گیسوی شرابی رالحظه ای نگاهم کن تا دوچشم آبی را..........من شبیه خواجه ی راز تو شبیه شاخه نباتقسمت میدهم عزیز دلم تو بزن فال انتخابی را.....ادامه روی شانه جاری کن گیسوی شرابی را
لحظه ای نگاهم کن تا دوچشم آبی را..
........
من شبیه خواجه ی راز تو شبیه شاخه نبات
قسمت میدهم عزیز دلم تو بزن فال انتخابی را
.....ادامه
]]>